Lai Châu : 356 ᴛrường hợp có yếu tố dịch tễ đang được quản lý, theo dõi và cách ly y tế

Theo số liệu cập nhật từ Sở Y tế, tính đến ngày 30/1/2021 toàn tỉnh thực hiện cách ly y tế cho 615 trường hợp có yếu tố dịch tễ, trong đó 256 trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế theo quy định. Hiện có 356 trường hợp có yếu tố dịch tễ đang được quản lý, theo dõi và cách ly y tế theo quy định.
Theo đó, giám sát từ vùng dịch về: tổng số người về từ vùng dịch và người tiếp xúc với người từ vùng dịch về là 166 người đang được thực hiện quản lý theo dõi cách ly y tế theo quy định. Người về từ thành phố Chí Linh (Hải Dương): 8 người (thành phố 4, Phong Thổ 2, Tân Uyên 2). Người về từ huyện Vân Đồn: 13 người (Sìn Hồ 11, Tân Uyên 2). Người về từ thành phố Hạ Long (Quảng Ninh): 7 người (thành phố 2, Than Uyên 4, Phong Thổ 1). Người về từ thị xã Đông Triều: 5 người (Phong Thổ 2, Than Uyên 3). Hiện tại chưa có người về địa bàn từ xã Bình Dương. Người về từ các vùng dịch khác: 133 người (tại các địa bàn khác của tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và tại các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh và địa bàn khác).

 

Các trường hợp tiếp xúc: Tiếp xúc người từ vùng dịch về: 4 người; liên quan đến BN 1563 là 32 người: F2 (2), F3 (17), F4 (13). Tại cơ sở Y tế: 2 trường hợp từ Chí Linh – Hải Dương cách ly tại Trung tâm Y tế Phong Thổ. Các cơ sở tập trung: 2 người là F2 tiếp xúc liên quan đến BN 1563 cách ly tại Cơ sở số 3.

Tại nhà/nơi lưu trú: 162 người (thành phố (36); Tân Uyên (92); Than Uyên (2); Sìn Hồ (18); Phong Thổ (4); Mường Tè (10).

Tổng số đã lấy mẫu: 11 mẫu, đang chờ kết quả. Tổng số theo dõi sức khỏe tại nhà: 407 người.

Giám sát ngoài vùng dịch: Tổng ngoài vùng dịch toàn tỉnh có tổng số 449 người có yếu tố dịch tễ được áp dụng cách ly y tế, trong đó có 256 người hoàn thành cách ly. Hiện còn 193 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe trên toàn tỉnh, trong đó: Cách ly tập trung: 70 người; tại cơ sở số 3 (49), tại cơ sở số 1 (21). Cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 123 người (68 người tại huyện Than Uyên, 28 người tại huyện Tân Uyên, 1 người tại huyện Mường Tè, 1 người tại thành phố, 27 người tại Sìn Hồ).

Lấy mẫu sàng lọc: Số lấy mẫu sàng lọc trong ngày: 5 mẫu, trong đó: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (3); Nậm Nhùn (1), Phong Thổ (1).

Lũy tích từ 1/1/2021 đến nay đã lấy 8 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong đó: Bệnh viện Đa khoa tỉnh (6); Nậm Nhùn (1), Phong Thổ (1).

Bình Minh https://baolaichau.vn/ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%91ng-virus-corona-2019-ncov/to%C3%A0n-t%E1%BB%89nh-356-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-c%C3%B3-y%E1%BA%BFu-t%E1%BB%91-d%E1%BB%8Bch-t%E1%BB%85-%C4%91ang-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-qu%E1%BA%A3n-l%C3%BD-theo-d%C3%B5i-v%C3%A0-c%C3%A1ch-ly-y-t%E1%BA%BF