Hà Giang có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 6 đại biểu được ʙầu

Ngày 3.3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.
Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định.
Đối với tỉnh Hà Giang có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số đại biểu Quốc hội được bầu là 6. Đơn vị bầu cử số 1 (Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3), gồm: TP. Hà Giang và các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Bắc Mê, Yên Minh, Quản Bạ. Đơn vị bầu cử số 2 (Số đại biểu Quốc hội được bầu là 3), gồm các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình và Xín Mần.
Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số đại biểu Quốc hội được bầu là 30 đại biểu, cao nhất cả nước. Tiếp theo là TP. Hà Nội với 29 đại biểu Quốc hội được bầu.

Theo http://hagiangtv.vn/doi-song-xa-hoi/202103/ha-giang-co-2-don-vi-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-voi-6-dai-bieu-duoc-bau-5c94623/?fbclid=IwAR0skdyapsViiZOkxzZNIqReegZGbm5CkL18DsP9-tpfmNp4RrrwH1cCsNQ