Lai Châu : Tam Đường tích cực cʜuẩn bị công tác bầu cử

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những ngày này, cùng với các địa phương trên cả nước, toàn tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tam Đường đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp. Để tìm hiểu rõ hơn nội dung này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn với đồng chí Sùng Lử Páo – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Tam Đường trong công tác lãnh, chỉ đạo chuẩn bị cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

PV: Thưa đồng chí! Thời gian qua cùng với cả nước, toàn tỉnh, Tam Đường đã và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, xin đồng chí cho biết đến thời điểm này UBBC huyện đã triển khai được những nội dung gì để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới trên địa bàn huyện?

Đồng chí Sùng Lử Páo – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Tam Đường: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và từng địa phương, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện sự chỉ đạo Ban chỉ đạo bầu cử huyện và để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử của huyện; Uỷ ban bầu cử huyện đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử; thành lập các tiểu ban: Tuyên truyền, an ninh và trật tự xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ giúp việc UBBC để thực hiện công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đồng thời UBBC huyện ban hành 17 văn bản triển khai thực hiện. Tiến hành rà soát thống kê cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đề nghị cấp có thẩm quyền khắc dấu cho các tổ chức phụ trách bầu cử. Hiện nay, Sở Nội vụ đã bàn giao cho UBND huyện 01 dấu UBBC huyện và 13 dấu UBBC các xã, thị trấn; còn dấu của các tổ chức khác như: Ban Bầu cử cấp huyện, xã; Tổ Bầu cử đang đợi Sở Nội vụ tiếp tục bàn giao.

Chỉ đạo các Tiểu ban, Tổ giúp việc xây dựng, ban hành kế hoạch hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và bước đầu đi vào hoạt động. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của cá nhân, cơ quan, tổ chức về bầu cử theo quy định.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử tại các xã, thị trấn nhằm phát hiện những thiếu sót, tồn tại ở tất cả các khâu, các bước của cuộc bầu cử. Thời điểm hiện tại, 13/13 xã thị trấn đã thành lập UBBC đảm bảo theo quy định của pháp luật; đồng thời ban hành kế hoạch triển khai công tác bầu cử tại địa phương và thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử.

PV: Có thể nói, vấn đề mà cử tri quan tâm nhất trong tất cả các cuộc bầu cử là việc lựa chọn giới thiệu những ứng cử viên có đức, có tài để đưa vào danh sách bầu cử, xin đồng chí cho biết chất lượng của các ứng cử viên và cơ cấu thành phần mà hội nghị hiệp thương các cấp đã lựa chọn lần này?

Đồng chí Sùng Lử Páo – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Tam Đường: Công tác nhân sự, hiệp thương được triển khai tích cực với quan điểm chất lượng đại biểu HĐND được đặt lên hàng đầu; đảm bảo người được giới thiệu ứng cử phải có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ và khả năng thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lợi; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND các cấp.

Tổng số đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến là 32 đồng chí. Về cơ cấu: Số đại biểu là người dân tộc thiểu số khoảng 75 – 80%; tỷ lệ người ứng cử đại biểu là nữ khoảng 30 – 40%; tỷ lệ người ứng cử tuổi dưới 40 tuổi khoảng 35 – 40%; tổng số người ứng cử ngoài Đảng 10% trở lên; Đại biểu HĐND huyện khoá XX tái cử khoảng 37,5%.

Đặc biệt đối với đại biểu ứng cử Đại biểu HĐND chuyên trách thì ngoài các điều kiện chung thì phải đảm bảo: Đối với đại biểu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện phải có trình độ đào tạo Đại học trở lên; trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Đối với đại biểu HĐND cấp xã, cán bộ ứng cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách phải có trình độ đào tạo trung cấp trở lên.

PV: Thưa đồng chí, thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều, xin đồng chí cho biết UBBC huyện có những chỉ đạo như thế nào để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân và để cử tri phát huy tối đa quyền, nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử?

Đồng chí Sùng Lử Páo – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Tam Đường: Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, thời gian tới UBBC huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền tới Nhân dân các quy định của pháp luật về công tác bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan (băng zôn, khẩu hiệu, ba nô, áp phích…), tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua Cổng Thông tin điện tử của huyện, qua các trang mạng xã hội…

Thứ hai, các đồng chí trong UBBC huyện cần tiếp tục theo dõi địa bàn phụ trách, theo chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí, phối hợp đơn vị, địa phương chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử theo các kế hoạch đảm bảo tiến độ, thời gian.

Thứ ba, làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện. Sau đó, tiến hành lập và chuyển danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt, kê khai tài sản thu nhập những người ứng cử HĐND huyện cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện theo đúng thời gian quy định.

Thứ tư, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đúng quy định về ấn định và công bố số lượng, danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Tập trung chỉ đạo việc lập, chuẩn bị và niêm yết danh sách cử tri, nắm chắc số liệu về cử tri để phục vụ cuộc bầu cử.

Thứ năm, làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử; hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc công tác triển khai bầu cử tại các địa phương theo quy định.

Thứ sáu, các tiểu ban thuộc UBBC huyện tiếp tục triển khai kế hoạch công tác bầu cử. Thường xuyên theo dõi tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh Covid-19 có thể xảy ra trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tác giả: Hoàng Cường

Theo http://laichau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/so-nganh-huyen-thanh-pho/phong-van-dong-chi-sung-lu-pao-pho-bi-thu-chu-tich-ubnd-huye.html?fbclid=IwAR1KX0QIDcs-DmsPwqJ4J6HQ9Mw-yY5GPyZJnyJ0_Bpf_47DnaVArAk2Lac